12 February, 2012

My attitude toward others
determines their attitude toward me.